Brīva vieta REKLĀMAI

BIOLOĢISKĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS

Šobrīd SIA “Enfriho” Latvijā pārstāv Slovāku ražošanas uzņēmumu BIOCLAR, kuram ir piešķirti sertificētas iestādes testēšanas pārskati, kas apstiprina tipveida notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atbilstību Latvijas standarta LVS EN 12566-3: 2005 prasībām, tādējādi dodot tiesības savu produkciju marķēt ar CE marķējumu. Rūpnīcā ražotās tipveida „Mazās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas līdz 40 CE” B6-B40 ir augstas kvalitātes un izceļas ar ļoti augstu attīrīšanas efektivitāti.

BIOLOĢISKĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS PAMAT PROCESU SKAIDROJUMS:

» Bioloģiskās attīrīšanas pamat procesi ir organisko vielu bioloģiskā noārdīšanās aerobā (pietiekoša skābekļa klātbūtnē) un anaerobā (bez skābekļa) vidē.

» Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir vispiemērotākās sadzīves un komunālo notekūdeņu attīrīšanai.

» Pieprasījums pēc tām ir liels. Kaut arī konstruktīvie risinājumi ir dažādi, visas tehnoloģijas pamatā balstās uz šādiem procesiem:

» Amonifikācija, kur anaerobos vai anoksos (nepietiekoša skābekļa) apstākļos notiek mikroorganismu izraisītu, slāpekli saturošu organisko vielu noārdīšanās, kuras rezultātā rodas augiem un mikroorganismiem pieejams amonjaks; Amonifikācijas otrs nosaukums ir anaerobais process -anaerobais process jeb zona ir nepieciešama, lai paaugstinātu fosfora izdalīšanos. Jo anaerobiskāki apstākļi, jo vairāk acetāta tiek saražots procesa laikā. Tāpat tas noved pie lielākas fosfāta izdalīšanās. Lai attīrīšanas iekārtas sekcijā nodrošinātu anaerobu vidi, tai ir jābūt bez aerācijas sistēmas. Šī procesa rezultātā veidojas gāzes – metāns, ogļskābā, amonjaks un sērūdeņradis, kā arī organisko vielu sairšanas starpprodukti. Šo procesu izmanto notekūdeņu nosēdumu apstrādei.Aerobo ķīmisko procesu rezultātā oksidējas organiskās vielas, kuras satur oglekli, slāpekli, sēru, fosforu, līdz minerāliem sāļiem (ogļskābes, slāpekļskābes, sērskābes un fosforskābes) un ogļskābei.

» Nitrifikācija, kur baktērijas aerobos apstākļos (pietiekoša skābekļa klātbūtnē – vismaz 2 mg/l), notiek mikroorganismu izraisīta amonija savienojumu oksidēšanās par nitrītiem un nitrātiem; Nitrifikācijas otrs nosaukums ir aerobais process – Aerobais process norisinās, ja sistēmā (iekārtā) tiek pievadīts gaiss ar sūkņa vai ar kompresora palīdzību. Aerobajā procesā, kurā tiek pievadīts gaiss organisko vielu daļa tiek oksidēta par CO2 un ūdeni, bet pārējā notekūdens daļa tiek patērēta šūnu sintēzei, lai izveidotu biomasas pārpalikumu, ko dēvē par aktīvajām dūņām. Bioķīmiskās reakcijas, kuru rezultātā tiek likvidēti organiskie savienojumi, raksturo ar šādu vienādojumu: Organiskās vielas + O2 + uzturvielas —> mikroorganismi CO2 + H2O + jaunas šūnas

» Amonjaks tiek aizvadīts no sistēmas prom ar divu baktēriju grupu palīdzību, kuras kopīgi tiek dēvētas par nitrificējošajām baktērijām, jo tās katalizē nitrifikācijasreakcijas. Nitrifikācija ir amonjaka oksidēšanās process, kurā amonjaks tiek oksidēts par nitrātu divās reakcijās, ko realizē atšķirīgas aerobās baktēriju grupas.

NH3 + 1,5 O2 —> NO2 +H+ +H2O

NO2 +1,5 O2 —>NO3

» Denitrifikācija, kurā notiek oksidēto slāpekļa savienojumu noārdīšanās (reducējoties) un izdalās brīvs slāpeklis.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā