Brīva vieta REKLĀMAI

Ko ieteicams darīt, lai savlaicīgi konstatētu kanalizācijas sistēmas problēmas?

Lai savlaicīgi konstatētu ūdenssaimniecības problēmas, kā arī lai problēmu novēršanai izvēlētos piemērotāko risinājumu, ir svarīgi:
 
Nozīmēt atbildīgo darbinieku par ūdenssaimniecību
Ieguvumi:
 • ir pastāvīgs darbinieks, kas pārzin visu ūdenssaimniecību kopumā;
 • pastāv lielāka iespēja, ka tiek veikta iekārtu regulāra un atbilstoša apkope;
 • problēmsituāciju savlaicīga konstatācija.
Veikt novadītā notekūdeņu apjoma uzskaiti, salīdzināt ar paceltā dzeramā ūdens apjomiem
Ieguvumi:
 • ļauj konstatēt infiltrāta apjomus;
 • ja infiltrācijas apjomi ir lieli, ir pamats meklēt cēloņus un risinājumus to novēršanai.
Veikt regulāru elektrības uzkaiti un analizēt elektrības patēriņu attiecībā pret novadīto notekūdeņu apjomu
Ieguvumi:
 • ļauj konstatēt vai uzstādīto iekārtu jaudas ir atbilstošas;
 • var salīdzināt iekārtu darbības rādītājus ar tehniskajā projektā plānotajiem un nepieciešamības gadījumā prasīt atbildību no uzstādītājfirmām.
Sekot līdzi notekūdņu analīzēm, īpašu uzmanību pievēršot rādītājiem, kas pārsniedz noteiktos normatīvus
Ieguvumi:
 • savlaicīgi tiek konstatēti defekti un nepilnības iekārtu darbībā;
 • projekta garantijas laikā (parasti 2 gadi pēc projekta ieviešanas) konstatētās nepilnības un defektus uzstādītājfirma novērš par saviem līdzekļiem;
 • savlaicīga defektu un nepilnību konstatācija ļauj ietaupīt finanšu resursus, kas var rasties neatrisinot problēmas ilgstošā laika posmā;
 • regulāra datu uzskaite un analīze dod iespēju ekonomēt līdzekļus – izdevumus par elektroenerģiju, dabas resursu nodokli u.c.
Veikt regulāru ūdensapgādes sistēmas elementu apkopi saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas instruktāžā dotajiem norādījumiem. Ieteicams iekārtot apkopes žurnālu ar veikto kārtējo un ārpuskārtas apkopju uzskaitījumu, kā arī apkopes ietvaros veiktā īsu aprakstu un žurnālu ar avāriju aprakstu, veiktajiem remontdarbiem un izmaksām:
Ieguvumi:
 • iekārtas strādā ilgāk un efektīvāk;
 • samazinās izdevumi remontdarbiem;
 • ir iespējams konstatēt vājākos un remontietilpīgākos posmus/mezglus ūdenssaimniecībā;
 • plānojot turpmākās investīcijas ūdenssaimniecībā ir pamatojums kur un kāda plānotā aktivitāte ir nepieciešama.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā